МОНИКА МОТЕСКА  / MONIKA MOTESKA

 2021 ,NATURA MORTUA NON MORTUA EST

Преку одлично поставен подводен кадар на пливач во морски води, Мотеска го проблематизира прашањето за поимот мртвата природа и дали таа е навистина мртва. Поигрувајќи се со терминологија во латински јазик, која како парабола се испишува во прекрасната пејзажна снимка, таа го покренува дискурсот за опоненцијата мртво-живо, природно-вештачко, здраво-отровно кое честопати станува испреплетен танц на две спротивности кои стануваат едно.

 

Through a well-placed underwater cadre of a swimmer in sea waters, Moteska problematizes the question of the term still life and whether it is really dead. Playing with Latin terminology, which is written as a parable in a beautiful landscape, it raises the discourse of the opposition dead-living, natural-artificial, healthy-poisonous, which often becomes an intertwined dance of two opposites that become one.

Monika Moteska.jpg

Моника Мотеска е родена во Прилеп, 1971 година. Дипломирала на Факултетот за ликовна уметност - сликарски оддел во Скопје, 1996. Се занимава со сликарство, фотографија, видео и инсталација. Имала 18 самостојни изложби во земјата и во странство, а учествувала на голем број групни изложби од локален и меѓународен карактер.

 

 

Monika Moteska born in Prilep, 1971. She graduated from the Faculty of Fine Art – Department of Painting in Skopje, 1996. She works with painting, photography, video and installations. She has realized 18 solo exhibitions in: Skopje, Vienna, Prilep, Tetovo, Belgrade, Strumica, New York, Budapest, Ohrid and Novi Sad. She has participated in many group exhibitions.