МАРИЈА СОТИРОВСКА  / MARIJA SOTIROVSKA

С- Сопка / S – Stamble, 2021

GIF-0b40973228232b17be2092e19e73ffa1.gif

Сотировска, ја одбира формата на краток и брз GIFF како медиум за пренесување на идејата која ја третира природата, заштитата на животната средина и екологијата. Редот кој сакаме да го воспоставиме во природата, е редот со кој ние самите се ограничуваме, бидејки таа самата по себе е совршена, а ние само сакаме да мислиме дека сме креатори на некаков ред, со тоа што ќе ја скројуваме, адаптираме и несвесни ја уништуваме нејзината структура. А таа враќа.

Sotirovska chooses the form of a short and fast GIFF as a medium for conveying the idea that treats nature, environmental protection and ecology. The order we want to establish in nature is the order with which we limit ourselves, because it is perfect in itself, and we just want to think that we are the creators of some order, by tailoring it, adapting it and unknowingly we destroy its structure. And she returns.

Marija Sotirovska.jpg

Marija Sotirovska Bogdanovska (Skopje, 1983) graduated at the Faculty of Fine Arts in Skopje, Macedonia at the painting department (2006). In 2013 she finishes the Pedagogical department and in 2011 the Postgraduate studies, painting department at the same faculty. Marija is a member of Association of Artists of Macedonia since 2006 and one of the founders of group “MOMI” (2012).She has been awarded with the second prize at the SIAB (2005) and the award PONTIDIPIETRA on Paratissima Skopje (2015). She has many solo exibitionin Macedonia, as wellas abroad: Kumanovo(2007), Skopje(2007, 2009, 2011, 2015, 2016), Strumica(2009), Berlin(2015). She took part in group exibition in Sofia, Belgrade, Gjilan, Cetinje, Zagreb, Podgorica, Split, Moscow, Beijing etc.

 

 

Марија Сотировска Богдановска (Скопје 1983) Дипломирала на факултетот за ликовни уметности во Скопје, Р. Македонија, на одделот сликарство (2006). Во (2013) го завршува педагошкиот оддел, во (2011) Постдипломските студии на сликарски оддел на истиот факултет.

Марија е член на Друштвото на ликовни уметници ма Македонија од (2006) и една од членовите на групата МОМИ (2012). Добитник е на втората награда СИАБ (2005), на наградата ”Понтидипиетра” на второто издание на Паратисима Скопје (2015). Има реализирано самостојни изложби во земјава и странство: Куманово, Скопје (2007), Скопје, Струмица (2009), Скопје(2011), Скопје, Берлин (2015), Скопје (2016). Има учествувано на голем број групни изложби во земјава и странство, Софија, Белград, Гнилање, Цетиње, Загреб, Подгорица, Сплит, Прага, Москва, Пекинг и др.