ДЕНИС ЈАГЏИ / DENIS JAGDZI

 Рапидно напредување / Rapid increase, 2021

„Рапидно напредување“ не е видео за напреден прогрес, туку регрес. Тоа говори за нашата неодговорност и негрижа во заштитатата на животната средина, а преку тоа и за нашата планета Земја и иднината и квалитетот на живот на идните генерации. Сиромаштијата и алчноста не претворија во суштества кои неможат да просудат за важноста и приоритетот на колективот, наспроти себството, на природата, наспроти личните ирационални потреби за доминација.

"Rapid Progress" is not a video of advanced progress, but a regress. It speaks of our irresponsibility and carelessness in protecting the environment, and thus of our planet Earth and the future and quality of life of the future generations. Poverty and greed have turned us into beings who can not judge the importance and priority of the collective, over self, nature, over personal irrational needs for domination.

Denis Jagdzi.jpg

Денис Јагџи е роден во 1996 во Призрен. Од 2015 живее и работи во Скопје. Тој е дипломиран фотограф. Дипломираше на катедрата по фотографија на факултетот за Аудиовизуелни уметности Еуропа Прима-Скопје. Неговата прва самостојна изложба,како дел од дипломскиот труд насловена „Портрет на градот”, беше изложена во Национална галерија на Република Северна Македонија – Мала станица во 2019 година.Неговите фотографии биле дел од повеќе групни изложби: Фотософиа (Загреб,2019), Идентитет (Дортмунд, 2018), Идентитет (Скопје, 2018), Скопје Креатива (Скопје, 2017), Теми од мојата земја Македонија (Скопје, 2018).

Denis Jagdji (Denis Jagdži) is born in 1996 in Prizren. Since 2015, he has been living and working in Skopje. He is graduated photographer of the Department of Photography at the International University of Audiovisual Arts Europa Prima - Skopje.

His first independent exhibition as a part of his BA, titled "Portrait of the city", is exhibited at the National Gallery of North Macedonia – Mala Stanica in 2019.

His photographs were part of several group exhibitions: Fotosofia (Zagreb,2019), Identity (Dortmund, 2018), Identity (Skopje, 2018), Skopje Kreativa (Skopje, 2017), Themes from my country Macedonia (Skopje, 2018).