АРСАКТА I ARSACTA

AA logo_color-01.png

Мисија
 

Арс Акта Институт за уметности и култура се залага за промовирање на нови уметнички дисциплини, технологиии и медиуми, како и за интегрирање на уметноста и културата низ најразлични форми во институционални и вонинстиционални дејствувања.

Веруваме дека со негување на интердисциплинарен пристап во креирањето и промовирањето на уметноста и активно вклучување на заедницата, се влијае врз развојот на цивилното општество, социјалниот развој и кохезија, а со тоа се придонесува кон посилен граѓански активизам во областа на културата и уметноста.

Проектите организирани од Арс Акта Институтот се насочени кон новите појави во современата уметност и кон социо-политичките промени во општеството. За нивно реализирање Арс акта институтот формира врски со партнери како културни центри, јавни и приватни организации како општински, регионални и централната влада, кои имаат тенденција кон слични содржини и уметнички вредности.

 


Mission

 

The Institute for arts and culture ‘Ars Acta’ strives to promote new artistic disciplines, technologies and media, as well as to integrate arts and culture into various forms of institutional and non-institutional developments.

 

We believe that by cultivating an interdisciplinary approach in the creation and promotion of arts with active participation of the community, we can encourage social development and cohesion, and contribute to stronger civilian activism in the cultural and artistic sphere.  

 

Ars Acta Institute organises projects interrelated with new expressions in contemporary art and socio –political changes in the society. For realisation of such projects, Ars Acta Institute establishes partnerships with cultural centers, public institutions and private organisations that nurture similar programs and artistic values..