AРТЕКОЛОГИЈА

Уметност достапна до секого, или уметност во јавен простор, е една мошне фасцинантна појава која имала своја историја и во модернизмот, а во последно време сѐ почесто ѝ се навраќаме. Тоа е пристап кон промоција на уметноста со кој таа се деинституционализира, излегува од својата комфорна зона и елитистичкиот паноптикум со кој најчесто се поврзува и се обнародува, т. е. станува достапна до пошироката публика, како дел од општествено-социјалната иконосфера. ИУК „Арс Акта“ и порано имаше успешни реализации и проекти во доменот на уметноста во јавен простор, со двете успешни изданија на „Уметност на билборд 1 и 2“ , како и со последната изложба „Траумакултура“, која се реализира во фабриката „Ариљеметал“. Но бидејќи нашите интереси во евидентирање на можностите на времето, технологијата и преокупациите на публиката се продлабочуваат, решивме да се обидеме да го „нападнеме“ и виртуелниот простор, користејќи Интернет, веб-платформи, социјални мрежи и портали.

ARTECOLOGY 

Art accessible to everyone or art displayed in a public space is a particularly fascinating event, one that has had its own history even in modernism, and in recent times, we have been frequently revisiting this phenomenon, an approach to art promotion with which it is de-institutionalised, leaves its comfort zone and the elitist panopticon to which it is mostly associated and publicised i.e. becomes available for wider audiences, part of the social iconosphere. The Arts and Culture Institute Ars Akta has successfully organized events and projects in the past and displayed art in public spaces, particularly two successful editions of “Art on a Billboard 1 and 2” and the latest exhibition “Traumakultura” that was exhibited on the grounds of “Ariljemetal” factory, but our interests in documenting the possibilities of time, technology and the public’s interest have intensified, and thus we’ve made the decision to try and “attack” the virtual space, using the internet, web platforms, social media and news outlets.  

 

 Рапидно напредување / Rapid increase, 2021

Прочистување 1 / Purification 1, 2021

NATURA MORTUA NON MORTUA EST, 2021

Магна карта на последниот здив / Magna Carta of the Last Breath, 2021

Techno mama,2021

Слободни ѕидари / Freemasonry, 2021

GIF-0b40973228232b17be2092e19e73ffa1.gif

С- Сопка / S – Stamble, 2021